6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR İLE İLGİLİ BEYAN ve ONAY FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak Şirketiniz, Şirketiniz adına hali hazırda kayıtlı ve/veya ileride tescil edilecek markalarınız, şubeleriniz, birimleriniz, lokasyonlarınız, işbirliği yaptığınız veya yetkilendirdiğiniz gerçek veya tüzel kişiler, alt işverenleriniz, çağrı merkeziniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikanız dahilinde veya performans düzeyi ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işletmesel nedenler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata ve KVKK’ya aykırı olmamak üzere tüm diğer nedenlerle; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, sözleşmesel yükümlülükler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin müşterileri, iş ortakları ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Şirket Unvanı: Nivo Teknoloji Ticaret A.Ş.
Adres: Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokak No:21/2 Kağıthane İstanbul
Tel: +90 538 353 6486
Elektronik Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.nivogo.com
Mersis No: 0631148672000001